Οι Στόχοι μας

1

Η ενίσχυση της απασχόλησης και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος

2

Η καινοτομία και η υψηλή προστιθέμενη αξία

3

Η ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα του αγρό-διατροφικού τομέα

4

Η προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

5

Η ενεργοποίηση της παραγωγικής βάσης των αγροτών και ιδίως των νέων

6

Η αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού

7

Η κοινωνία της γνώσης

8

Η ενίσχυση της συνεργασίας και της έρευνας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

9

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

10

Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

11

Η οργάνωση των συστημάτων πολιτικής προστασίας

12

Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών και του δικτύου κοινωνικής προστασίας

13

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας για όλους τους κατοίκους

10Years of Experience
38Professional Staff
125Awesome Clients
450Finished Projects